ידידי תלמידי הישיבות - אחריות מיוחדת עליכם לעבודה עם הזולת

המכתב הראשון של הרבי זי"ע לבני הישיבות

ב"ה, ראשון דסליחות, השי"ת

 לתלמידי הישיבות, ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

 ברשות הרבנים הגאונים שליט"א, מנהלי הישיבות, הנני פונה אליכם בזה ידידי, תלמידי הישיבות, ביחוד, נוסף על מכתבי מח"י אלול.

האושר הגדול אשר ההשגחה העליונה סייעה בידכם להיות מאלו אשר תורת ה' היא חלקם, והסגולה המיוחדת אשר השם יתברך הטביע בבני הנעורים שהם בעלי כח ומרץ ביותר, שני הדברים האלו מטילים עליכם אחריות מיוחדת להיות מן הראשונים, הן בהעושים הן בהמעשים את אחרים, לנתינת הצדקה הרוחנית לעניים בדעת, ונתינה בעין יפה וביד רחבה.

פסקו רז"ל: גדולה מצות עשה של תלמוד תורה, מצד עצמה, משאר מצות. שקולה היא כנגדן משום שהתלמוד מביא לידי מעשה. אבל אם אי אפשר למצוה להעשות על ידי אחרים, כגון שדבריו נשמעים יותר או שאין עשית אחרים מספקת למצוה זו – מפסיקין התלמוד ועושין המצוה ורק אחר כך חוזרין לתלמודו.

בימי חודש תשרי הבע"ל, הוא החודש אשר בו חובת וזכות כל איש בישראל, "לחדש מעשיו ולשפר מעשיו", הנה אתם, תלמידי הישיבות, עליכם להתאזר ביתר שאת ויתר עז

(א) בעבודה עם עצמו: להתעורר בהתעוררות תשובה אמיתית, קבלת עול מלכותו יתברך, וקבלת עול תורה ביראת שמים וקיום המצות בשמחה.

(ב) בעבודה עם הזולת: לקרב את הצריכים קירוב ולחזק את הצריכים חיזוק – בעבודת התשובה למוד התורה וקיום המצות. וביחוד לנהל תעמולה רחבה ובכל אופנים המתאימים, אשר כל ילד וילדה, נער ונערה בישראל צריכים להתחנך בחנוך הכשר, ברוח ישראל סבא, בלי פשרות.

"ואמר להן הקב"ה לישראל, אם שפרתם מעשיכם, אני עומד מכסא דין ויושב על כסא רחמים, והופך לכם מדת הדין למדת רחמים".

 המברך ומתברך בכתיבה וחתימה טובה

מנחם מענדל בן חנה

שניאורסאהן

חתנא דבי נשיאה כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבנו (מליובאוויטש) זצוקללה"ה