מאמרים נבחרים / חג השבועות

חג השבועות- התעוררות מיוחדת לאמירת תהילים

בדוד מלך ישראל כתיב ולבי חלל בקרבי שאין לו יצה"ר. וארז"ל דוד מלך ישראל חי וקיים. מלך ענינו אשר הוא יוציאם והוא יביאם – את העם – בכל הצטרכותם. ומזה מובן אשר מהות המלך ניכר גם בעניני העם.

ההשפעה מה שדוד מלך ישראל משפיע לכל עם ישראל – נתינת כח לקיים תומ"צ בלי שום פניות מהיצה"ר, הנהגה עכ"פ לעת מן העתים כאילו ולבי חלל בקרבי, קיום תומ"צ לשמה בלי תערובת ענינים זרים.

ובכדי לקבל השפעה זו צריכה להיות התקשרות בדוד המלך. וההתקשרות הוא ע"י אמירת תהלים, מזמורי דוד מלך ישראל, שעי"ז נעשים כלי לקבל השפעתו ומעין אופן עבודתו.

ביטולו של ה"יורד ומסית" מבטל במילא ה"עולה ומשטין".

כי גדולה מעלת אמירת תהלים שבכחה לבטל את הדינים שלמעלה ולבטל את הגזירות גם אחרי שנחתמו דינם וכמאמר הבעל שם טוב ע"פ "מי ימלל גבורות הוי' ישמיע כל תהלתו". ופירש הבעש"ט ימלל מלשון שבירה כמ"ש וקטפת מלילות. ומי ימלל וישבור גבורות הוי', איזה ענין משבר ומבטל את הגבורות והדינים שלמעלה – ישמיע כל תהלתו, כל התהלים ופרסם כ"ק מו"ח [מורי חמי] אדמו"ר [מוהריי"ץ] והנהיג לומר בכל יום אחרי התפלה שיעור התהלים כפי שנחלק לימי החודש.

ובחג השבועות יום ההילולא של דוד המלך ע"ה, הוא שעת הכושר להזכיר ולעורר אודות תקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זו. אותם שעד עכשיו לא קיימו תקנה זו יקיימו מכאן ולהבא. ואותם שקיימו גם קודם, יקיימו מכאן ולהבא בתוספת חיות.   הרבי זי"ע, לקוטי שיחות ח"ד ע' 1310

נפתחו השמים

הרב המגיד אמר: כשהיינו בחג השבועות אצל הרבי – מורנו הבעש"ט – "נפתחו השמים ואראה מראות אלוקים".

אדמו"ר הזקן אמר: כשהיינו בחג השבועות אצל הרבי – הרב המגיד ממעזריטש – ראינו ושמענו [האָט מען געזען און דערהערט]...      (ספר השיחות תש"ג עמוד 120)

 

כ"ק רבינו הזקן היה קורא לסעודת יום חג השבועות "הסעודה של הסבא", ובאמצע הסעודה היה אומר "ברוך הבא" וידעו החסידים שהבעל שם טוב הגיע.

פעם אחת בסעודת היום והוד כ"ק רבינו הזקן עדיין לא אמר "ברוך הבא", בשעת מעשה ישבו שלשה זקנים שעוד הכירו את הבעל שם טוב, ואחד מהם החל לספר אודות הבעל שם טוב, נענה הוד כ"ק רבנו הזקן ואמר שהבעל שם טוב עדיין עסוק בגן עדן העליון במתיבתא דקוב"ה. כעבור זמן מה אמר הוד כ"ק רבינו הזקן "ברוך הבא" וידעו החסידים שהבעל שם טוב הגיע לסעודה. סיפור זה סיפר הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק ה'צמח צדק' שהיה נוכח באותו מעמד כשהיה בגיל שש שנים בשנת תקנ"ו, והסיפור נמסר מרבי לרבי.           (הרבי הריי"ץ, יום ב' דחג השבועות תש"ה)

 

בהתוועדות הרבי זי"ע ביום ב' דחג השבועות תשט"ו בסוף ההתוועדות הורה הרבי לנגן כמה ניגונים וישב מכונס במקומו, פניו רציניות ביותר וכולו שקוע במחשבותיו ולאחר זמן התחיל לדבר בהתרגשות גדולה וסיפר את הסיפור הנ"ל, וסיים: מי שרואה ומרגיש ויכול לומר "ברוך הבא" יאמר (והכריז בניגון:) "ברוך הבא"...