התניא ונפש החיים

תמונה של התניא ונפש החיים

מכתבים למערכת

 

לקשר נפשו לה'" או "להוסיף לקח ופלפול"?

תמונה של לקשר נפשו לה'" או "להוסיף לקח ופלפול"?

ללמוד תורה "לשמה" - מאי משמע? פירושים שונים ואף מנוגדים נאמרו בדבר לאורך הדורות. מאמר זה עומד על השווה והשונה בעניין זה בספר התניא לכ"ק רבינו הזקן ובנפש החיים להגר"ח מוולאז'ין

 

פולמוס הצמצום בין גדולי המחשבה

תמונה של פולמוס הצמצום בין גדולי המחשבה

בעקבות הסקירה שהתפרסמה בגליון הקודם אודות המשגיח הגרא"א דסלר זצ"ל והקשר שלו לתורת החסידות, הגיעו אל שולחן המערכת בקשות להרחיב את הדיבור אודות ענין הצמצום בו עסק הגרא"א זצ"ל, ולברר את השקלא־וטריא שהיתה בינו ובין הדנים עמו בזה. אמנם נושא זה הוא מהעומדים בכבשונו של עולם, וגליון זה אינו המסגרת המתאימה להרחבה במהותו של הדיון, אולם לבקשת רבים ניגע רק בקצה העניין, כדי להבין על מה נסוב הדיון, מבלי להיכנס לעומקם של דברים.

 

השפעת ספר־התניא על ספר “נפש־החיים"

תמונה של השפעת ספר־התניא  על ספר “נפש־החיים"

הגאון רבי חיים מוולוז'ין, “אבי הישיבות הליטאיות" ובחיר תלמידי הגר"א, לא רק שלא הסכים לחתום על ה"חרם" שיצא כנגד החסידות - אלא אף הזדהה עם רבים מרעיונותיה, וכפי שמגלה עיון בספרו “נפש־החיים" - הוא הושפע עמוקות מספרי החסידות ובראשם: ספר התניא