דף הבית | קישורים | צור קשר
לדמותו של רבי לוי יצחק שניאורסון | מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים

מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > לדמותו של רבי לוי יצחק שניאורסון

לדמותו של רבי לוי יצחק שניאורסון

להמתיק כל הגבורות והדינים

07/08/2012 - יט אב התשעב

רשימתו של רבי לוי יצחק אותה כתב על עצמו ובה מבאר את מאורעות מאסרו על פי הקבלה ושני ביאורים של בנו הגדול, הרבי מליובאוויטש, על נקודות מן הרשימה

אבי מורי - תכלית הביטול, ומציאות אמיתית

07/08/2012 - יט אב התשעב מדברי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע

לאמיתתו של דבר הרי כל פרטי העניינים של כל בני ישראל הם מתאימים ומכוונים על פי קבלה, אלא, שאצל אדוני אבי מו"ר היה זה באופן גלוי, כיון שנרגש אצלו הביטול בתכלית, עד שכל מציאותו אינה אלא המציאות דלמעלה.

הלימוד מהסתלקות אבי מורי בכ' אב

07/08/2012 - יט אב התשעב מדברי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע

בנדבת העצים "בעשרים בו" מודגשת מעלתם של המשפחות שהתנדבו - שויתרו על טובתם הפרטית לטובת כלל ישראל, לצורך קרבנותיהם של כל ישראל, ולא רק קרבנות ציבור, אלא גם קרבנות יחיד.

לדרך לימודו של רבי לוי יצחק שניאורסון

07/08/2012 - יט אב התשעב הרב יואל כהן

שימת הלב לפרטי הפרטים של הסוגיא יחד עם חדירה לעומקה של נקודת הסברא הכללית העומדת בליבה • הארת סוגיות בנגלה על פי קבלה, וגם העמקת העיון בתורת הקבלה בדקדוק, במבנה ובהגיון • איחוד בין "גוף" ו"נשמה" - לדרכו הייחודית של הגאון רבי לוי יצחק בלימוד התורה

"ראה פניו מאירים" - אישיותו ותורתו של רבי לוי יצחק

07/08/2012 - יט אב התשעב הרב יצחק גינזבורג

"ענין זה של לא יום ולא לילה הוא על דרך המבואר בדא"ח בענין קרן זווית אשר אינו מציאות לעצמו אלא הוא מחבר מציאות קיימת, והוא הדין בנידון דידן, מיהו המותר לו ללמוד חכמה יוונית - מי שהוא בדרגה של קרן זווית"

הרבי ואביו

07/08/2012 - יט אב התשעב הרב אלי וולף

"ודע יקירי שבעת כתבו הטעלעג' הגדולה, המתחלת "ממעמקי תעלומות לבבי וכו'" ביום חתונתך, היה כתובה בדמי לבבו ממש ובדמעות זולגות ואת כל לבו שפך במילים הללו, והלוואי יהיה כן כמו שנאמרה באמת. הנני מודיעך זה כדי שיהיה לך לזכרון ואל תחשבנה כשאר הטעלעג' אם שמורה היא איתך, כי גם אני לא אשכח את הרגעים האלו ולא יסורו ממני כל הימים. כל אהבת האב והאדם הגדול והרגשות היותר פנימיות מהיחידה שבנפש נשפכו בהטעלעג' הזו"...

סקירה אודות כתבי רבי לוי יצחק

07/08/2012 - יט אב התשעב הרב יהושע מונדשיין

את הדברים כתב בגלות, בתמצות עצום, כשאין לפניו ספרים ומרבית הציטוטים המדויקים מהש"ס, זוהר, ספרי קבלה וספרי חסידות נכתבים מתוך הזיכרון • לדייק בלשון ובכל פרט ופרט, ומתוך כך להגיע לעומק הסוגיא ולהסברה שמבהירה את הדברים • אפילו ציונים אגביים לספרים שונים טומנים בחובם, פעמים רבות, הארה של אותו מראה מקום בביאור חדש ומקורי

"סירב בתכלית לשים לב לקשיים..."

07/08/2012 - יט אב התשעב רעייתו, הרבנית הצדקנית מרת חנה

קטעים מרשימת זיכרונות מצמררת העוסקת בעיקרה בתקופת הגלות הקשה שנגזרה על רבי לוי יצחק ועל דמותו המופלאה, שחרף הקשיים העצומים, הפיזיים והמנטליים, שניתן להעלות על הדעת - עבד את ה' בהשתפכות הנפש

עוז וגאון

07/08/2012 - יט אב התשעב הרב מנחם מענדל ברונפמן

עילוי ומתמיד ששלט בתורת הנגלה והקבלה • מנהיג רב פעלים שנקט בעוז בפעילות מסוכנת ביותר להפצת היהדות ברוסיה הסובייטית, ושילם על כך בחירותו ובחייו

מעלת המערה

07/08/2012 - יט אב התשעב הרב מנחם מענדל ברונפמן

"מחט שהיא נתונה על מעלת המערה היה מוליך ומביא במים כיון שעבר עליה הגל טהורה", כי הרבה כינוים לנשמה, ועל שם מעשיה נקראת. ומעקרי תכלית ירידתה הוא - לחבר התחתון ביותר בעליון ביותר (שלכן נשתנה יצירת גוף האדם כו'). וזהו פעולת מחט, שהוא התופר ומחבר שיהיה הגילוי למטה כמו למעלה.

טב למיתב טן דו

07/08/2012 - יט אב התשעב הרב מנחם מענדל ברונפמן

כאשר אנו אומרים את המלה "דו", אתה, אנו מדברים על "עצמות" השי"ת, ולא על כל התלבשות או התגלות שלו באיזה עולם שיהיה. אבל המילה "דוּ" משמעותה גם זוג, שניים (כלשון חז"ל "טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו

בדין הקדש במחשבה

07/08/2012 - יט אב התשעב

..וע"ד קושייתך עוד הפעם על האמור בלקו"ת שאין קרבן קדוש אלא ע"י אמירה בפה, מהאמור בשבועות שגמר בלבו סגי, ולא ניחא לך בתירוצי שהוא רק לענין חיוב המוטל על האדם די במחשבה. אבל לקדושת הבהמה - צריך להיות אמירה בפה, כי הרי משוה קדשים לתרומה, ופשוט שתרומה קדושה ע"י מחשבה, וכמ"ש ברמב"ם פ"ד הלכה ט"ז להדיא - הנה מה שלדידך הוא להדיא ברמב"ם - לדידי אינו כלל להדיא..."

הדפסה שלח לחבר שתף