דף הבית | קישורים | צור קשר
משפט החסידות בשמים ובארץ | מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > יפוצו מעיינותיך

מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > יפוצו מעיינותיך > משפט החסידות בשמים ובארץ

משפט החסידות בשמים ובארץ

21/11/2012 - ז כסליו התשעג הרב משה שילת

יציאתו מהמאסר היא התגלות אלוקית גדולה וקידוש ה', כי המאסר הזה לא היה עניין אישי. בעל התניא רואה במאסר זה את המלחמה על החסידות כולה שהוא רק נבחר כמייצגה.

המונים יחגגו בתחילת השבוע הבא את י"ט כסלו, יום שחרור רבי שניאור זלמן מלאדי (בעל התניא) ממאסרו. יום זה הוא גם יום הסתלקותו של רבו המובהק, ורבם של כל החסידים, רבי דובער – המגיד ממזריטש, תלמידו של הבעש"ט. לפני הסתלקותו לקח המגיד את ידו של תלמידו הרב בעל התניא ואמר לו: "י"ט כסלו הוא יום ההילולא שלנו".
חגיגה זו יצאה מגבולם של חסידי חב"ד, מבקשי ה' מכל קצות הקשת מרגישים רוממות רוח מיוחדת ביום הזה. הסיבה לכך היא שהמאסר לא היה עניין פרטי של בעל התניא או חסידיו. העילה למאסר הקשה הייתה הלשנה סביב נושאים פילוסופיים-רוחניים מסועפים, ובעל התניא ראה במאסרו קטרוג מן השמיים על תנועת החסידות, אותה הוביל יחד עם שאר תלמידי המגיד. צאתו מהמאסר הפיזי, במימדי העולם הזה, סימן 'אור ירוק' שקיבלה החסידות מלמעלה. מסיבה זו, עם צאתו מהמאסר, הרחיב בעל התניא את לימוד והפצת החסידות.

תגלית – תיק החקירה

בדורנו התגלה דבר מדהים. בארכיון ממשלת רוסיה התגלה כתב ידו של בעל התניא בלשון הקודש ולצידו תרגום לרוסית, ובו 23 סעיפים של תשובות על שאלות ששאלו את הרבי החוקרים הרוסיים בשליחות הצאר. השאלות עוסקות במרכזיותה של התפילה בחסידות, על היחס לקבלה וסודות התורה, על נושא הרבי מול החסידים ועל הקשר לארץ ישראל. אלו היו הנושאים המרכזיים שעמדו במרכז ההלשנה (של יהודי!) כנגד בעל התניא והתעניינות הממשל הרוסי.
האוצר שהתגלה יקר מאוד גם בגלל העובדה שיש בו ביאור ענייני חסידות בלשון קודשו של בעל התניא, בהסברה פשוטה ביותר, המובנת אף לגוי. הוא נמצא כולו באגרות-קודש אדמו"ר הזקן (מהדורה חדשה עמוד ר"ז).

עיקר המלחמה – כנגד הבעל שם טוב

עם צאתו מהכלא כותב בעל התניא מכתב לרבי לוי יצחק מברדיצ'וב ורבי ברוך ממז'יבוז', נכדו של הבעש"ט (אגרות קודש אדמו"ר הזקן מהדורה חדשה עמוד ר"ל):
"משך ה' אותי ויעליני לבשר ענוים ולישרי לב שמחה, שמחו צדיקים בה' והללתם את שם אלקיכם אשר עשה עמכם להפליא עד אין מספר... והפליא והגדיל שמו הגדול והקדוש אשר נתגדל ונתקדש ברבים, ובפרט בעיני כל השרים..."
יציאתו מהמאסר היא התגלות אלוקית גדולה וקידוש ה', כי המאסר הזה לא היה עניין אישי. בעל התניא ממשיך ו'מתנצל' שדווקא הוא נבחר להגן על תורת החסידות:
"והנה מי אנכי כי הביאני ה' עד הלום להתגדל ולהתקדש שם שמים על ידי שפל אנשים כמוני, כי עיקר המלחמה אשר שמו פניהם ללחום על תורת הבעש"ט ותלמידיו ותלמידי תלמידיו דווקא".
הרי שבעל התניא רואה במאסר זה את המלחמה על החסידות כולה שהוא רק נבחר כמייצגה.
אחת מהטענות כנגד בעל התניא הייתה תמיכתו בחסידים מתיישבי ארץ הקודש, בסוף האיגרת מציין בעל התניא שזו עצמה הזכות של ההצלה:
"מאת ה' היתה זאת לנו לגלגל זכות על ידינו, בזכות ארץ הקדושה ויושביה, והיא שעמדה לנו ותעמוד לנו בכל עת מצוא להמציא לנו פדות ורווחה, להרחיב לנו בצר ולחלצינו ממיצר..."

טעימה מהגאולה

על פי חזונו של הבעש"ט בהיכלו של משיח, ביאת המשיח תלויה ב"לכשיפוצו מעיינותיך חוצה". הפצת החסידות בעולם וגילויה ברבים הוא המכשיר לקירובה של הגאולה. פסק הדין שלמטה אשר הוציא את החסידות מן המיצרים הגשמיים שלה, היה גם פסק-דין שלמעלה כי ראויה שיטת החסידות להתגלות בעולם.
מכיוון שתורת החסידות היא התנוצצות מן הגאולה והכנה אליה, לכן החג הזה הולך וגדל, והולך ומתעצם ככל שהגאולה השלימה מתקרבת אלינו.

 

חג שמח !
 

הדפסה שלח לחבר שתף